Teskey's

Teskey's Double Latigo Leather Off Billet

DR7007

This Teskey's off billet is oiled, double stitched with white stitching.