Teskeys

Stiff Cowboy Body Brush

245400

8" stiff bristle brush with nylon hand strap.